Címlap Archívum
FIGYELEM!
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View Privacy Policy

Óvodavezetői pályázat

 

 

Vámosgyörk  Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Tel./fax: 37/361-012


Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

április 8-án megtartott soros   ülésén készült jegyzőkönyvéből:

 

 

18/2015. (IV.8.)  Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „pályázat kiírása a vámosgyörki Tulipán Óvoda

óvodavezetői állására”

 

Vámosgyörk  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Tulipán ” Óvoda Vámosgyörk  intézményvezetői állására a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a jegyzőt, hogy ellássa a pályázat eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatokat.

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: jegyző

 

Melléklet a 18/2015.(IV.8.) KT határozathoz

 

a Pályázat kiírása a vámosgyörki  „Tulipán ” Óvoda  Vámosgyörk , intézményvezetői feladatainak ellátására

 

Vámosgyörk  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a vámosgyörki „ Tulipán ” Óvoda Vámosgyörk  óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 16. napjától 2020. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

3291. Vámosgyörk , Kossut L. út 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meghízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként, a törvényes működés biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • · főiskola, óvodapedagógus
 • · legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
 • · vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • · pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • · magyar állampolgárság
 • · büntetlen előélet
 • · a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • · vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • · szakmai önéletrajz,
 • · szakmai gyakorlat igazolása,
 • · iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • · 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • · hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez
 • · hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez
 • · a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Szakmai Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri a pályázat tárgyalását

 

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (l pld-t nem kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenéstől- 2015.06.01. -  számított 30. nap. (2015.07.01.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további Információt Gedei Zoltán polgármester nyújt, a 37/361-012-es telefonszámon,

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vámosgyörk Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete címére, zárt borítékban történő megküldésével (3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ............ valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői meghízás.

Személyesen, zárt borítékban, Gedei Zoltán polgármester  részére 3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő- testület dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júliusi Képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • · Oktatási és Kulturális Közlönyben 2015. május vége
 • · Önkormányzat honlapján 2015. május közepe

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.vamosgyork. hu honlapon szerezhető be.

 

 

K.m.f.

 

Gedei Zoltán   s.k.                                      Dr. Balázs László s.k.

polgármester                                                       jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:

Vámosgyörk, 2015. április    8.

 

Dr. Balázs László

jegyző